Financial Activities 2006

DATE DESCRITION IN  OUT 
12/30/2005 Tiền còn lại năm 2005 $28,111.42  
10/20/2006 deposit check của ân nhân $1,255.00  
5/23/2007 deposit check của ân nhân $1,868.00  
1/17/2007 deposit check của ân nhân $2,710.00  
12/30/2006 lệ phí bank    $121.00
12/28/2006 deposit check của ân nhân $60.00  
12/28/2006 lệ phí bank   $5.00
12/26/2006 deposit check của ân nhân $17,513.00  
12/26/2006 chuyển sang saving   $17,000.00
12/19/2006 chuyển sang saving   $7,000.00
12/19/2006 deposit check của ân nhân $171.00  
12/19/2006 deposit check của ân nhân $6,901.00  
12/18/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
12/18/2006 gởi thư báo cáo ân nhân   $35.37
12/15/2006 làm giấy tờ của Hội   $700.00
12/12/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
12/12/2006 deposit check của ân nhân $6,297.00  
12/7/2006 lệ phí bank   $54.50
12/7/2006 mua bao thư và mực in   $27.98
12/5/2006 gởi thư báo cáo ân nhân   $38.47
12/5/2006 deposit check của ân nhân $5,309.00  
12/5/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
12/1/2006 chuyển từ saving $1,500.00  
12/1/2006 lệ phí chuyển tiền   $5.00
12/1/2006 HVchs qua đời   $2,050.00
12/1/2006 Mua tem+ gởi thư ân nhân   $187.30
11/30/2006 mua chuột computer   $22.00
11/30/2006 lệ phí bank   $53.50
11/30/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
11/30/2006 deposit check của ân nhân $5,275.55  
11/28/2006 chuyển sang saving   $10,000.00
11/28/2006 deposit check của ân nhân $10,203.00  
11/27/2006 trả tiền cứu trợ Đà Nẵng   $2,000.00
11/21/2006 mua DVD   $45.96
11/21/2006 chuyển sang saving   $3,000.00
11/21/2006 deposit check của ân nhân $3,449.00  
11/20/2006 HVchs qua đời   $2,060.00
11/15/2006 gởi thư báo cáo ân nhân   $251.81
11/15/2006 gởi thư báo cáo ân nhân   $141.51
11/14/2006 chuyển sang saving   $4,000.00
11/14/2006 deposit check của ân nhân $2,310.00  
11/13/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
11/13/2006 xin lễ cho HV qua đời   $60.00
11/9/2006 in báo cáo cua Hội   $570.00
11/8/2006 deposit check của ân nhân $30,230.00  
11/8/2006 lệ phí chuyển tiền   $60.00
11/8/2006 chuyển tiền cho Sr Tùy   $4,000.00
11/8/2006 chuyển sang saving   $15,000.00
11/8/2006 chuyển tiền mua dụng cụ y khoa   $16,171.00
11/7/2006 dvd+mực in   $60.97
11/7/2006 deposit check của ân nhân $2,915.00  
11/6/2006 Mua tem   $78.73
10/31/2006 lệ phí bank    $31.80
10/30/2006 deposit check của ân nhân $1,375.00  
10/16/2006 lệ phí bank    $2.62
10/13/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
10/13/2006 deposit check của ân nhân $3,835.00  
10/4/2006 deposit check của ân nhân $1,595.00  
10/2/2006 quảng cáo TV+radio   $600.00
9/28/2006 In DVD người cùi   $2,600.00
9/27/2006 deposit check của ân nhân $1,473.60  
9/25/2006 quảng cáo TV+radio   $400.00
9/21/2006 deposit check của ân nhân $570.00  
9/19/2006 deposit check của ân nhân $2,630.00  
9/19/2006 chuyển sang saving   $4,000.00
9/19/2006 Mua tem   $78.00
9/15/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
9/15/2006 lệ phí chuyển tiền   $29.00
9/12/2006 deposit check của ân nhân $5,081.00  
9/12/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
9/8/2006 gởi DVD    $111.59
9/6/2006 mua mực in   $13.99
9/6/2006 lệ phí chuyển tiền   $11.20
9/5/2006 deposit check của ân nhân $8,135.90  
9/5/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
8/30/2006 deposit check của ân nhân $145.00  
8/29/2006 deposit check của ân nhân $718.00  
8/29/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
8/28/2006 thuế bao thư nhận từ Vn   $9.00
8/25/2006 deposit check của ân nhân $1,035.00  
8/25/2006 nhận thư chuyển sang từ VN   $84.00
8/23/2006 deposit check của ân nhân $2,835.00  
8/17/2006 tem +gởi DVD cho ân nhân   $87.70
8/15/2006 deposit check của ân nhân $2,990.00  
8/15/2006 chuyển sang saving   $4,000.00
8/14/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
8/14/2006 mua vé máy bay đi vn   $860.00
8/8/2006 deposit check của ân nhân $6,420.00  
8/8/2006 xin lễ cho HV qua đời   $30.00
8/8/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
8/7/2006 nhận thư chuyển sang từ VN   $133.10
8/3/2006 lệ phí hộp thư   $40.00
8/1/2006 deposit check của ân nhân $3,685.00  
8/1/2006 chuyển sang saving   $7,000.00
7/31/2006 quảng cáo TV+radio   $1,000.00
7/31/2006 trả tiền quảng cáo cám ơn buổi dạ vũ   $100.00
7/28/2006 deposit check của ân nhân $2,071.00  
7/27/2006 Mua tem   $25.20
7/27/2006 in giấy tờ Hội   $308.00
7/25/2006 deposit check của ân nhân $7,995.00  
7/25/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
7/14/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
7/14/2006 lệ phí gởi thư cho ân nhân   $160.00
7/14/2006 lệ phí gởi thư cho ân nhân   $246.50
7/14/2006 lệ phí gởi thư cho ân nhân   $53.68
7/11/2006 deposit check của ân nhân $2,020.00  
7/10/2006 in báo cáo cua Hội   $401.20
7/10/2006 lệ phí chuyển tiền   $5.00
7/5/2006 chuyển từ saving $300.00  
7/5/2006 deposit check của ân nhân $1,220.00  
7/5/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
7/5/2006 mua mực in   $12.98
6/29/2006 lệ phí gởi thư cho ân nhân   $136.12
6/27/2006 deposit check của ân nhân $3,130.00  
6/20/2006 deposit check của ân nhân $5,170.00  
6/20/2006 chuyển sang saving   $10,000.00
6/15/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
6/13/2006 deposit check của ân nhân $1,570.00  
6/9/2006 tiền mua cánh gà buổi dạ vũ   $650.00
6/6/2006 deposit check của ân nhân $1,175.00  
6/6/2006 deposit check của ân nhân $2,600.00  
6/5/2006 trả tiền ban nhac   $1,000.00
6/1/2006 Tiền mướn gaz bơm bóng bóng   $30.00
5/31/2006 Trả tiền mướn nhà hàng dạ vũ (legin)   $1,800.00
5/31/2006 Trả tiền ca si Thu phương   $2,000.00
5/30/2006 deposit check của ân nhân $9,961.00  
5/30/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
5/25/2006 deposit check của ân nhân $1,565.00  
5/25/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
5/25/2006 Mua tem   $78.00
5/16/2006 deposit check của ân nhân $1,325.00  
5/12/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
5/9/2006 deposit check của ân nhân $2,944.00  
5/9/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
5/2/2006 mua DVD   $29.99
5/2/2006 deposit check của ân nhân $1,940.00  
5/1/2006 quảng cáo TV+radio   $1,000.00
4/25/2006 deposit check của ân nhân $1,922.00  
4/25/2006 tiền xin lễ cho HV qua đời   $50.00
4/25/2006 Mua tem   $78.00
4/25/2006 lệ phí giấy tờ Hội   $5.00
4/20/2006 lệ phí giấy tờ Hội   $75.00
4/19/2006 lệ phí làm thuế của Hội   $250.00
4/19/2006 đăt cọc tiền ca sĩ   $500.00
4/18/2006 deposit check của ân nhân $2,644.00  
4/18/2006 chuyển sang saving   $6,000.00
4/13/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
4/11/2006 deposit check của ân nhân $1,675.00  
4/7/2006 in vé dạ vũ và poster dạ vũ   $134.60
4/6/2006 Hanh Nguyễn(trúng số)   $50.00
4/4/2006 deposit check của ân nhân $3,060.00  
4/3/2006 Giao Nguyễn (trúng số)   $100.00
3/30/2006 deposit check của ân nhân $230.57  
3/29/2006 lệ phí chuyển tiền   $5.00
3/29/2006 quảng cáo TV+radio   $1,000.00
3/29/2006 chuyển từ saving $1,000.00  
3/28/2006 deposit check của ân nhân $2,205.00  
3/28/2006 chuyển sang saving   $5,000.00
3/28/2006 chuyển tiền mua gạo cho người tàn tật (780gia dình)   $14,000.00
3/28/2006 lệ phí chuyển tiền   $20.00
3/24/2006 lệ phí giấy tờ Hội   $50.00
3/20/2006 deposit check của ân nhân $1,600.00  
3/15/2006 deposit check của ân nhân $1,558.00  
3/13/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
3/6/2006 đặt cọc nhà hàng legin (dạ vũ)   $500.00
3/6/2006 deposit check của ân nhân $2,265.00  
3/3/2006 OR thời báo quảng cáo   $80.00
3/2/2006 Nguyễn Tâm(trúng số độc đắc)   $2,000.00
2/27/2006 deposit check của ân nhân $2,795.00  
2/24/2006 Nguyễn Đức (người trúng số)   $100.00
2/22/2006 deposit check của ân nhân $2,344.99  
2/16/2006 mua mực in   $14.99
2/15/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
2/14/2006 deposit check của ân nhân $2,660.00  
2/10/2006 Nguyễn Hồng (người trúng số)   $100.00
2/9/2006 tiền lệ phí gởi thư cho ân nhân   $12.00
2/9/2006 tiền lệ phí gởi thư cho ân nhân   $102.00
2/7/2006 deposit check của ân nhân $2,950.00  
2/7/2006 tiền lệ phí gởi thư cho ân nhân   $94.40
2/3/2006 in giấy báo cáo+ kết quả xổ số   $200.00
2/2/2006 tiền lệ phí gởi thư cho ân nhân   $85.59
1/31/2006 deposit check của ân nhân $3,661.00  
1/30/2006 quảng cáo TV+radio   $500.00
1/26/2006 trả tiền mua bao thu o Vn   $775.00
1/25/2006 deposit check của ân nhân $240.00  
1/24/2006 deposit check của ân nhân $2,967.00  
1/24/2006 deposit check của ân nhân $256.20  
1/24/2006 lệ phí chuyển tiền   $20.00
1/24/2006 mua sữa+quần ấm cho người cùi   $6,000.00
1/19/2006 deposit check của ân nhân $20.00  
1/11/2006 lệ phí chuyển tiền   $20.00
1/11/2006 mua gạo cho người tàn tật hàng tháng   $10,000.00
1/10/2006 deposit check của ân nhân $4,736.00  
1/5/2006 tiền lệ phí gởi thư cho ân nhân   $122.75
1/4/2006 lệ phí chuyển tiền   $40.00
1/4/2006 chuyển tiền mua 3000 mùng, 3000 mền(cùi+tàn tật)   $25,000.00
1/3/2006 deposit check của ân nhân $3,730.00  
  chuyển từ saving $50.00  
  Total $258,377.23 $257,043.10